^Do góry..
Get Adobe Flash player

Język angielski

Logopeda radzi!

Smerfy

Grupy przedszkolne

Krasnale_2014
Krasnale_2014
Krasnale_2014
Image Detail
Plastusie_2014
Plastusie_2014
Plastusie_2014
Image Detail
Półnutki_2014
Półnutki_2014
Półnutki_2014
Image Detail
Słoneczka_2014
Słoneczka_2014
Słoneczka_2014
Image Detail
Smerfy_2014
Smerfy_2014
Smerfy_2014
Image Detail

Kluby Naszej Ziemi

Fundacja Nasza Ziemi

QR KOD

Archiwum Publikacji

Rozwój motoryczny dziecka w wieku przedszkolnym

Od momentu narodzin dziecko odczuwa naturalną potrzebę ,aby się poruszać i zmieniać pozycje ciała,gdyż to właśnie poprzez ruch i dotyk uczy się świata. Rozwój ruchowy,zwany inaczej motorycznym, stanowi niezwykle istotny aspekt całościowego psychofizycznego rozwoju dziecka i nie można zaniedbywać go na rzecz rozwoju intelektualnego. W pędzie współczesności często dorośli zapominają o wielkiej wadze rozwoju ruchowego dla rozwoju wszelkich sfer funkcjonowania dziecka. Szczególnie rodzice skupiają się na działaniach mających na celu stymulację myślenia dziecka, wzbogacania jego wiedzy o świecie i umiejętności korzystania z różnych urządzeń. Dbają o dostarczanie dziecku jak największej dawki bodźców i informacji, czasem zapominając o zapewnieniu swobodnego ruchu. Natomiast w pierwszych latach życia doskonalenie  sprawności ruchowej jest szczególnie ważnym aspektem rozwoju dziecka. Panowanie nad własnym ciałem, możliwość przemieszczania się w przestrzeni umożliwia dziecku podejmowanie czynności eksplorujących otoczenie. Poprzez ruch dziecko ugruntowuje poczucie własnej odrębności i sprawczości. Dzięki coraz lepszej sprawności ruchowej dziecko ma szansę być w coraz szerszym zakresie samodzielne, rozwija swoje umiejętności samoobsługowe, wzbogaca zasób doświadczeń pomagających mu poznać otaczający go świat.

Aktywność ruchowa jest najważniejszym stymulatorem biologicznym wpływającym na ogólny rozwój dziecka.

 

Pamiętać należy, że rozwój sprawności ruchowej odbywa się w dwóch głównych kierunkach:
I – wzdłuż ciała tzn. od głowy do stóp,
II –od bliższego do dalszego tzn. od osi centralnej do zewnątrz.
Niezależnie od różnic indywidualnych w tempie rozwoju, kierunek rozwoju jest zawsze ten  sam oznacza to, że aby uzyskać dobrą sprawność w zakresie precyzji ruchów dłoni  i palców trzeba najpierw zadbać o dobrą sprawność i koordynację dużych ruchów u rąk.
Rozwojowi sprawności w tym zakresie będzie służyło zarówno systematyczne zachęcanie dziecka do wykonywania wszelkich czynności  samoobsługowych, jak i organizowanie zabaw ruchowych i rytmizujących.
Umożliwienie  wykonywania różnorodnych czynności ruchowych stymuluje rozwój motoryczny. Wyręczanie i nadmierna opiekuńczość powoduje hamowanie rozwoju ruchowego dziecka. Wyręczane dziecko będzie oczekiwało pomocy przy wykonywaniu najprostszych czynności.
Motoryka to pojęcie, które obejmuje całokształt czynności ruchowych człowieka. Rozwija się ona wraz z fizycznym wzrostem dziecka i dojrzewaniem poszczególnych układów jego ciała. Mówiąc o motoryce , wyróżnia się dwa jej aspekty:
motorykę dużą-czyli ruchy angażujące duże grupy mięśni w  rękach,nogach i korpusie. W jej obrębie wymienia się także:bieganie,skakanie,rzucanie piłki,turlanie się,wspinanie itp.
motorykę małą- która wymaga koordynacji małych mięśni w dłoniach i palcach. Prawidłowy rozwój tej sfery jest istotny do wykonywania takich czynności jak: pisanie ,rysowanie, malowanie, wycinanie, zapinanie  guzików czy sznurowanie butów.
Przykłady zabaw usprawniających dużą motorykę:
-tory przeszkód
- slalomy
- rzucanie do celu
- zabawy z piłką
- zajęcia rytmiczne
Przykłady zabaw usprawniających małą  motorykę:
- lepienie z plasteliny, modeliny
- nawlekanie koralików na sznurek
- przewlekanie sznurka przez dziurki
- robienie korali z makaronu itp.

 

Rozwój sprawności motorycznej dziecka odbywa się w sposób ciągły i postępujący. Zmiany jakościowe tego rozwoju zależą od środowiska wychowawczego. Jeżeli środowisko, w którym żyje dziecko jest ubogie w bodźce i brakuje w nim osób, które będą wspierały jego rozwój doskonalenie sprawności przebiega metodą prób i błędów. Taka sytuacja często prowadzi do ukształtowania się nieprawidłowych nawyków ruchowych np. trzymanie łyżki, chwyt narzędzia pisarskiego itp., które mają silną tendencję do utrzymywania się mimo podejmowanych działań korekcyjnych.
Niedobór ruchu (hipokinezja) może być przyczyną zaburzeń równowagi wewnętrznej w organizmie dziecka. Skutkiem niedoboru ruchu mogą być nieadekwatne zachowania, napięcia emocjonalne, zmiany nastroju itp.
Aktywność ruchowa dziecka w wieku przedszkolnym powinna trwać ok. 6 godzin dziennie. Należy pamiętać o tej prawidłowości i dbać o zaspokajanie potrzeb dziecka w tym obszarze. Zadaniem nauczyciela jest zachęcanie rodziców do spacerów z dziećmi oraz umożliwiania dzieciom zabaw ruchowych na świeżym powietrzu i w domu. Zabawy na świeżym powietrzu sprzyjają nie tylko rozwojowi ruchowemu, ale przy okazji służą uodparnianiu na choroby.


Dziecko powinno przebywać na świeżym powietrzu, niezależnie od pory roku w i każdą pogodę.


W wyniku tego rodzaju działań będzie właściwie zahartowane. Maluch powinien przyzwyczajać się do zmieniającej się temperatury. W ten sposób jego odporność będzie znacznie lepsza.

 

Charakterystyka rozwoju motorycznego dziecka :

 

Dziecko Trzyletnie
Dziecko trafiające do przedszkola na ogół nabyło już podstawową sprawność lokomocyjną tzn. chodzi, biega, skacze obunóż, pokonuje schody krokiem dostawnym.
Na ogół jest mało samodzielne w zakresie samoobsługi. W czynności rozbierania się, ubierania, mycia trzylatki wymagają pomocy. Aby stymulować rozwój umiejętności dziecka w tym zakresie należy stale pamiętać, że pomoc nie oznacza wyręczania
Ruchy dziecka trzyletniego są jeszcze mało precyzyjne. Często występują ruchy niecelowe i dodatkowe, zwłaszcza gdy dziecko uczy się wykonywać nową czynność np. kopanie piłki, które wymaga oderwania nogi od podłogi i wykonanie wymachu tą nogą powoduje ruchy rąk, twarzy, dziecko wyraźnie wykonuje tę czynność całym ciałem. Ruchy charakteryzuje globalność. Uwaga ruchowa trzylatków jest niepodzielna i krótkotrwała.
 Mięśnie trzylatka są słabe, a więzadła stawowe rozciągliwe co powoduje dużą męczliwość i niską precyzję ruchów. Najlepiej w tym wieku funkcjonują duże grupy mięśniowe m.in. mięśnie barków i ramion, słabo wykształcone są natomiast mięśnie dłoni i palców. W związku z tym typowa w tym wieku jest niezręczność manualna i powolność ruchowa.
Doskonaleniu sprawności służy zachęcanie do systematycznego powtarzania ruchów. Motywację do podejmowania i kontynuowania treningu stymulujemy przez docenienie wysiłku wkładanego przez dziecko w aktywność ruchową, chwalenie go za wykonywaną czynność. Okazywanie radości z powodu sukcesu dziecka. Dzielenie się wiadomościami o powodzeniu z rodzicami dziecka.
Negatywny wpływ na motywację do ćwiczeń będzie miało częste poprawianie wykonywanej przez dziecko czynności. Stałe narzekanie i ganienie za niedokładne wykonanie czynności powoduje zniechęcenie i rezygnację z ćwiczenia umiejętności.

 

Dzieci czteroletnie

Czwarty rok życia to czas znaczących zmian fizycznych w organizmie dziecka. Wydłużają się kończyny, wzmocnieniu ulegają mięśnie i stawy. Dojrzewa i doskonali swoją sprawność układ nerwowy.
W zakresie ruchu doskonaleniu ulega koordynacja, poprawia się równowaga. Wydłużają się kroki dziecko coraz sprawniej biega i skacze.
W zakresie małej motoryki następuje doskonalenie precyzyjnych ruchów dłoni i umiejętności korzystania z narzędzi. Jest to okres, w którym ustala się przewaga korzystania przez dziecko z jednej ręki. Ten proces jest kontynuowany w piątym i szóstym roku życia, po czym ustala się dominacja ręczności utrzymująca się na ogół przez całe życie. Przyjmuje się, że ustalenie ręczności powoduje u dziecka wzmocnienie poczucia stabilności i bezpieczeństwa. Dzięki specjalizacji ruchów ręka dominująca staje się coraz bardziej sprawna i precyzyjna. Prowadzone od lat badania nad ręcznością dają podstawę do stwierdzenia, że brak jest powodu do uznania lepszej jakości działania u osób praworęcznych niż u leworęcznych.
Wiadomo natomiast, że wywieranie na dziecko nacisku w celu ukształtowania dominującej praworęczności, mimo wyraźnych sygnałów o naturalnym kształtowaniu się u niego leworęczności, może prowadzić do niepotrzebnych napięć emocjonalnych. Czasem jeszcze zdarzają się sytuacje, w których członkowie rodziny dziecka utrzymując przekonanie o szkodliwości leworęczności usiłują mocno zachęcać dziecko do korzystania z prawej reki konsekwencją takich zachowań może być niechęć do prac ręcznych, odmawianie rysowania, tworzenia konstrukcji itp.
Zwracanie uwagi na problemy dziecka leworęcznego i odpowiednia pomoc w przypadku konieczności poradzenia sobie z przystosowanymi dla praworęcznych narzędziami powoduje, że łatwiej mu będzie w dobrej kondycji i nastawieniu ćwiczyć i uczyć się nowych umiejętności.
Należy pamiętać, że zachęcanie i umożliwienie ruchu przyczynia się do rozwoju dziecka, a nadmierna opiekuńczość może hamować adekwatny rozwój potrzeb ruchowych.

 

Dzieci pięcioletnie
Zgodnie z tendencją rozwojową trzeci rok pobytu dziecka w przedszkolu jest okresem dalszego rozwoju fizycznego:
• dzieci swobodniej biegają, wydłuża się krok,
• sprawność chodzenia po płaszczyźnie i po schodach jest wysoka,
• dzieci swobodnie podskakują,
• kopią, rzucają i łapią piłkę,
• doskonalą się umiejętności wymagające utrzymania równowagi.

 

W tym wieku dzieci powinny osiągnąć dobry stopień w zakresie umiejętności samoobsługowych takich jak: samodzielne jedzenie, mycie się, ubieranie. Cały czas czynnikiem wpływającym na rozwój umiejętności motorycznych jest ćwiczenie, w związku z tym dorośli muszą dawać dzieciom czas i przestrzeń na prowadzenie takich ćwiczeń.
Dzieci trzy i czteroletnie nie potrafią na ogół łączyć dwóch różnych czynności ruchowych ze względu na utrzymującą się w tym okresie życia dominację procesów pobudzenia nad procesami hamowania w układzie nerwowym. Pięciolatki dzięki procesom dojrzewania układu nerwowego opanowują już sprawności wymagające łączenia kilku czynności np. bieg i rzucanie piłki do celu.
Ważnym przejawem dojrzałości i wzrostu zaawansowania sprawności ruchowej jest przewidywanie. Uwidacznia się ono w odpowiednim przygotowaniu ciała do wykonania zaplanowanej przez dziecko czynności. Ta antycypacja ruchowa kształtuje się w wyniku wielokrotnych doświadczeń ruchowych.
W rozwoju motorycznym występują prawidłowości, które powodują, że osiągnięcie pewnych sprawności poprzedzane jest poprzez opanowanie ich w sposób stopniowy, przechodząc od wersji łatwiejszej do trudniejszej np. wchodzenie po schodach krokiem dostawnym poprzedza umiejętność wchodzenia naprzemiennego, dobra sprawność w zakresie rozbierania powoduje, że sztuka ubierania odbywa się szybciej.
W wieku pięciu lat doskonalą się ruchy celowe następuje eliminowanie dodatkowych, nieefektywnych ruchów.
Uczenie sekwencji ruchów, których opanowanie jest według nauczyciela potrzebna dziecku powinno odbywać się w drodze naśladowania. Ruch należy dziecku pokazać i skontrolować jakość pierwszych wykonań tego ruchu.
Systematycznie prowadzone ćwiczenia rozwijają i doskonalą cechy motoryczne takie jak:
• szybkość rozumianą jako zdolność do wykonywania wielorakich, szybkich i zdecydowanych ruchów.
• zwinność tj. zręczność i gibkość
• wytrzymałość czyli zdolność organizmu do długotrwałego wysiłku i odporność na zmęczenie.

 

Motoryka dziecka może się doskonalić wyłączenie przez różnorodne ćwiczenia realizowane w trakcie zabawy i czynności samoobsługowych.

Obok usprawnienia motorycznego ćwiczenia ruchowe pomagają rozwijać u dziecka takie cechy jak:

• samodzielność,
• odwaga,
• wytrwałość,
• gotowość do współpracy,
• gotowość do pomagania innym,
• umiejętność radzenia sobie z porażką.

Dziecko w wieku przedszkolnym jest gotowe do opanowania wielu coraz bardziej złożonych czynności ruchowych np. wspinanie się, rzucanie, kopanie i łapanie piłki, chodzenie po równoważni, jazda na wrotkach, pływanie itd. te umiejętności dzięki pamięci kinestetycznej zostaną zapamiętane na długie lata i będą stanowiły bazę dla prawidłowego funkcjonowania ruchowego człowieka.

Wydarzenia naszego przedszkola

Wizyta WESOŁEGO ODKRYWCY 30 Paź 2014 20:43 - lic. Agnieszka Urbańska

17 października 2014 r. nasze przedszkole odwiedził WESOŁY ODKRYWCA. Zabawy z magnesem to inspirujące hasło, które zachęciło dzieci do aktywnego udziału w warszt [ ... ]

Październik 2014czytaj więcej
CHCĘ MIESZKAĆ W CZYSTYM MIEŚCIE30 Paź 2014 20:26 - lic. Agnieszka Urbańska

24.10.2014 r. odbyła się III edycja konkursu plastycznego CHCĘ MIESZKAĆ W CZYSTYM MIEŚCIE zorganizowanym przez Przedszkole Miejskie nr 1 w Jaśle. Nasze przedszkole  [ ... ]

Październik 2014czytaj więcej
POZNAJEMY POLSKICH TWÓRCÓW LITERATURY...26 Paź 2014 20:31 - mgr Lucyna DunajPOZNAJEMY POLSKICH  TWÓRCÓW LITERATURY DLA DZIECI

Literatura dziecięca to dla dziecka  źródło inspiracji do poznawania i rozumienia siebie oraz otaczającego je świata. Dzięki współpracy z Filią nr 3 Biblioteki [ ... ]

Październik 2014czytaj więcej
My z niego wszyscy...21 Paź 2014 05:16 - lic. Agnieszka UrbańskaMy z niego wszyscy...

26 września 2014 r. Półnutki jako grupa reprezentująca nasze przedszkole zapaliły znicz przy pomniku Kotwicy Polski Walczącej z okazji rocznicy utworzenia Polskiego [ ... ]

Wrzesień 2014czytaj więcej
"Gafy czarownicy Fafy" - 2.10.201418 Paź 2014 04:41 - lic. Agnieszka Urbańska

2 października 2014 r. grupa Półnutek i Słoneczek wybrała się do Jasielskiego Domu Kultury na przedstawienie teatralne pt. „Gafy czarownicy Fafy” w wykonaniu Te [ ... ]

Październik 2014czytaj więcej
REKORDU GUINNESSA - AKADEMII AQUAFRESH18 Paź 2014 04:32 - lic. Agnieszka UrbańskaREKORDU GUINNESSA -  AKADEMII AQUAFRESH

30 września 2014 r. o godz. 12:00 nasze przedszkole wzięło udział w ustanowieniu REKORDU GUINNESSA w ramach AKADEMII AQUAFRESH - Ogólnopolskiego Programu Edukacji Zd [ ... ]

Wrzesień 2014czytaj więcej
II Pow. Piknik Ekologiczny EKO – Raban18 Paź 2014 04:13 - lic. Agnieszka Urbańska

W dniu 19.09.2014 r. Zespół RECYKLING BAND wyłoniony z grupy Półnutek, w składzie: Gloria Chmiel, Julia Fiega, Julia Gomuła, Julia Kusz, Julia Warchoł, Zuzanna Wi [ ... ]

Wrzesień 2014czytaj więcej
Wycieczka do Muzeum Marii Konopnickiej13 Paź 2014 22:28 - lic. Agnieszka UrbańskaWycieczka do Muzeum Marii Konopnickiej

3 października 2014 r. Półnutki wraz ze Słoneczkami były na wycieczce w Muzeum Marii Konopnickiej w Żarnowcu. Wycieczka miała na celu zaciekawić najmłodszych ucz [ ... ]

Październik 2014czytaj więcej
PIKNIK EKOLOGICZNY - 26.09.201410 Paź 2014 21:39 - mgr Lucyna DunajPIKNIK EKOLOGICZNY - 26.09.2014

26.09.2014 r. starsze  grupy przedszkolaków z naszego Przedszkola wzięły udział w Pikniku ekologicznym zorganizowanym przez Urząd Miasta Jasła . W pikniku uczestni [ ... ]

Wrzesień 2014czytaj więcej
OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE 18.09.201410 Paź 2014 00:00 - mgr Dorota Tuleja

OBSERWATORIUM ASTRONOMICZNE W I LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W JAŚLE W dniu 18 września dzieci 5 letnie z grupy Słoneczek odwiedziły nowoczesne obserwatorium astronom [ ... ]

Wrzesień 2014czytaj więcej

PRZYJACIELE  NASZEGO PRZEDSZKOLA

           

Krzysztof Styranka firma JASLAM,PPHU Redux 

Wszystkie zdjęcia w portalu są umieszczane za pisemną zgodą rodziców dzieci.

Wszystkie artykuły , teksty, zdjęcia są chronione prawami autorskimi.
Kopiowanie, przedruk tekstów zamieszczonych na łamach serwisu oraz ich udostępnianie w mediach elektronicznych jak również w innej formie jest możliwe wyłącznie za pisemną zgodą właściciela serwisu.

Przedszkole Miejskie nr 11 w Jaśle

ul. Sikorskiego 10

38-200 Jasło

tel. (013) 446-31-25

 www.pm11-jaslo.edu.pl